Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC)?

Problematyka odszkodowań za szkody majątkowe i niemajątkowe stanowi znaczną część mojej pracy. Celem przybliżenia Państwu tej tematyki chcę najpierw wyjaśnić czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) – dlaczego jest obowiązkowe, jakie korzyści przynosi i kogo chroni?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zwane ubezpieczeniem OC zostało uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r.

Ubezpieczeniu OC podlegają właściciele wszystkich pojazdów mechanicznych, a więc samochodów osobowych i ciężarowych, przyczep, naczep, motocykli i ciągników rolniczych. Ubezpieczenie to chroni przed wszystkimi szkodami (osobowymi i majątkowymi) wywołanymi ruchem tych pojazdów, w okresie ubezpieczenia. W związku z czym ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem danego pojazdu. Aczkolwiek odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń ogranicza się do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Jeżeli wywołana szkoda przekracza sumę gwarancyjną odpowiedzialność ponad tę kwotę ponosi z własnego majątku sprawca wypadku. Ubezpieczenie OC chroni każdą osobę, która kierując pojazdem w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyrządziła szkodę - nawet złodzieja.

Od kiedy obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa i przez jaki czas?

Ubezpieczenie OC zawierane jest na czas wskazany w umowie, najczęściej na okres 12 miesięcy, co wynika z art. 26 ustawy. Ustawa przewiduje jednak możliwość zawarcia umowy czas krótszy. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC powstaje najpóźniej z dniem zarejestrowania pojazdu i powinien on trwać nieprzerwanie do czasu wyrejestrowania pojazdu lub jego kasacji bądź do czasu innych zdarzeń enumeratywnie wymienionych w ustawie. Nie można robić żadnych przerw w ubezpieczeniu OC.

Podsumowując, ubezpieczenie OC chroni każdorazowego posiadacza pojazdu mechanicznego przed odpowiedzialnością finansową w sytuacji wystąpienia szkody osobowej lub majątkowej.