Kontynuując wątek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) warto zwrócić uwagę na procedurę postępowania uczestników w przypadku zaistnienia kolizji drogowej. Na co należy zatem zwrócić uwagę w przypadku kolizji drogowej, aby należycie chronić interesy i prawa poszkodowanego?

W przypadku kolizji drogowej należy zachować przede wszystkim szczególną ostrożność i zadbać o bezpieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego. Uczestnicy kolizji powinni następnie ustalić osobę odpowiedzialną za zdarzenie, dokonać oceny rozmiaru szkód i spisać oświadczenia o wypadku. Nie każda kolizja drogowa wymaga interwencji Policji. Udział Policji jest wskazany m. in.:

kiedy uczestnicy kolizji nie doszli do porozumienia co do osoby odpowiedzialnej za kolizję; gdy nie są pewni stanu trzeźwości któregoś z uczestników kolizji a także w sytuacji gdy są zabici lub ranni.
Warto moim zdaniem wezwać Policję, kiedy jednym z uczestników kolizji drogowej jest obcokrajowiec – co wynika z faktu, iż zagraniczne firmy ubezpieczeniowe na podstawie oświadczenia o wypadku bardzo często kwestionują swoją odpowiedzialność.

Oświadczenie o wypadku nie ma szczególnej formy. Uczestnicy kolizji drogowej spisując je samodzielnie powinni jednak zadbać, aby znalazły się w nim następujące elementy: szczegółowe dane sprawcy wypadku, dane ubezpieczenia OC tj. numer polisy oraz nazwę ubezpieczyciela oraz dokładne numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w kolizji drogowej, a także opis przebiegu wypadku i uszkodzeń pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.
Jeżeli kolizję drogową widziały osoby trzecie, zasadnym jest uzyskanie ich danych personalnych przynajmniej z numerem telefonu i zamieszczenie tych informacji w oświadczeniu o wypadku.
Zasadność posiadania danych naocznych świadków kolizji wynika z faktu, iż firmy ubezpieczeniowe niejednokrotnie w toku postępowania likwidacyjnego szkody kwestionują swoją odpowiedzialność,
przebieg wypadku lub zakres szkód. Co ma wpływ nie tylko na wysokość przyznawanego odszkodowania, ale również na czas trwania postępowania likwidacyjnego.

Sporządzając oświadczenie o wypadku warto zadbać o zabezpieczenie innych materiałów dowodowych np. w postaci dokumentacji fotograficznej miejsca zdarzenia, ustawienia pojazdów, zakresu wyrządzonej szkody. Może to być przydatne w sytuacji kwestionowania przez sprawcę wypadku bądź firmę ubezpieczeniową odpowiedzialności za wypadek.

Kto i jakie kroki ma podjąć po spisaniu oświadczenia o wypadku?

Zgłoszenie szkody leży w interesie osoby poszkodowanej. Aktualnie można to uczynić osobiście w firmie ubezpieczeniowej, telefonicznie lub przez internet. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel powinien w terminie 7 dni przeprowadzić oględziny i ocenę techniczną uszkodzonego pojazdu. Do
tego czasu nie powinno się dokonywać żadnych napraw uszkodzonego mienia, chyba że niewykonanie niezbędnych napraw doprowadziłoby w tak krótkim czasie do istotnego pogorszenia rzeczy, wówczas należy wykonać naprawy tylko w niezbędnym zakresie. Wówczas należy zadbać o dowody potwierdzające stopień i zakres uszkodzeń. Dowodami mogą być: dokumentacja fotograficzna lub nagranie obrazujące uszkodzenia, ewentualnie prywatna opinia biegłego np. z dziedziny techniki samochodowej, mechaniki, blacharstwa i lakiernictwa – w zależności od rodzaju szkody.
Po dokonaniu oględzin można dokonywać napraw uszkodzonego pojazdu. Należy pamiętać, że poszkodowanemu przysługuje prawo do pojazdu zastępczego, co zostanie omówione w kolejnym wpisie na moim blogu.