Kolizja drogowa skutkuje najczęściej szkodą materialną w postaci uszkodzenia pojazdu mechanicznego. W czasie niezbędnej naprawy pojazdu osobie poszkodowanej przysługuje pojazd zastępczy.

W judykaturze panowała rozbieżność co do zwrotu kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt: III CZP 05/11 rozstrzygnęła dotychczasowe wątpliwości w ten sposób, że: „Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej.”

Przytoczona uchwała Sądu Najwyższego ujednoliciła praktykę sądów powszechnych. Niemniej jednak ubezpieczyciele w dalszym ciągu kwestionują zasadność ponoszonych kosztów za najem pojazdu zastępczego.

Poszkodowanemu należy się odszkodowanie za okres uzasadnionego i celowego najmu, który obejmuje rzeczywisty czas remontu uszkodzonego pojazdu (w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze szkodą częściową) lub okres niezbędny do nabycia innego pojazdu mechanicznego (w przypadku wystąpienia szkody całkowitej).

Zasadność korzystania z pojazdu zastępczego ma miejsce, gdy poszkodowany nie może odtworzyć możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego przy pomocy innego, wolnego pojazdu znajdującego się w jego posiadaniu i nadającego się do wykorzystania. Celowym wydatkiem na pojazd zastępczy jest koszt najmu pojazdu zastępczego o podobnej klasie do pojazdu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym stawki za najem takiego pojazdu winny odpowiadać stawkom obowiązującym na lokalnym rynku. W związku z czym najem pojazdu zastępczego nie jest celowy i ekonomicznie uzasadniony, gdy poszkodowany posiada inny, wolny i nadający się do wykorzystania pojazd mechaniczny.

Odtworzeniem możliwości korzystania z pojazdu mechanicznego nie będzie korzystanie przez poszkodowanego ze środków transportu publicznego.

Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego dotyczy wydatków faktycznie poniesionych przez poszkodowanego tj. uiszczony czynsz za najem pojazdu zastępczego, lub niezaspokojony ale wymagalny.

Mam nadzieję, że wpis przybliżył Państwu problematykę związaną z dochodzeniem odszkodowania za najem pojazdu zastępczego. W przypadku problemów z uzyskaniem pełnego odszkodowania za najem pojazdu zastępczego zapraszam do współpracy.