Za jakie części ubezpieczyciel zwróci pieniądze?

Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej – tak stanowi zasada pełnej kompensacji wyrządzonej szkody zawarta w art. 361 kodeksu cywilnego.

Dokonując naprawy uszkodzonego w czasie wypadku pojazdu mechanicznego, poszkodowanemu przysługuje wymiana uszkodzonych części na takie same, jakie posiadał wcześniej w swoim pojeździe bądź odszkodowanie w wysokości odpowiadającej cenom części niezbędnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.

Istotnym problem jest propozycja ze strony ubezpieczyciela stosowania części alternatywnych, a w konsekwencji dokonane na tej podstawie obniżenie odszkodowania należnego poszkodowanemu.

Jakiego rodzaju części winny być stosowane przy likwidacji szkody? Propozycja zakładów ubezpieczeń używania części alternatywnych chroni wyłącznie interesy ubezpieczycieli, a nie poszkodowanych. Części zamienne są bowiem tańsze od części oryginalnych. Zakłady ubezpieczeń uzasadniają to treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. W § 2 pkt 20 ww. rozporządzenia zawarto definicję części oryginalnych, za które uznaje się również te części, których producent zaświadczy, że są one takiej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych. Z tym jednak, że powyższe rozporządzenie nie ma zastosowania w takich przypadkach. Regulacje zawarte w powyższym akcie prawnym odnoszą się wyłącznie do zagadnień związanych z ochroną konkurencji na rynku motoryzacyjnym. Nie mogą one w żaden sposób ograniczać prawa poszkodowanego do pełnej rekompensaty poniesionej szkody.

Stosowanie części alternatywnych przy naprawianiu szkody może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy poszkodowany wyrazi na to zgodę.

Jak wywiódł Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzew w Łodzi w wyroku z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie I C 516/07 „Kwota wypłacona uprawnionemu powinna umożliwić wyremontowanie samochodu, z zastrzeżeniem, że chodzi tu wyłącznie o wzięcie pod uwagę kosztów celowych, ekonomicznie uzasadnionych. Przytoczone ekonomicznie uzasadnione wydatki obejmują w przypadku samochodu używanego koszty nowych i oryginalnych części, koszt wykonania naprawy zgodnie z technologią i w autoryzowanym zakładzie blacharsko – lakierniczym.” Powyższe stanowisko jest wielokrotnie powielane w orzeczeniach sądów powszechnych.

Służę Państwu pomocą w przypadku dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.