Odpowiedź na to pytanie została zawarta w uchwale Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 84/18 z dnia 15 lutego 2019 r. z której wynika, że Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia.

Zagadnienie prawne, jakie zostało zgłoszone Sądowi Najwyższemu brzmiało następująco: „Czy normalnym następstwem zdarzenia objętego zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela OC sprawcy szkody komunikacyjnej są wydatki na najem pojazdu zastępczego, w okresie przedłużającej się naprawy, powstałe na skutek działania podmiotu trzeciego, zewnętrznego wobec sprawcy szkody oraz poszkodowanego?”

Stan faktyczny wyglądał w ten sposób, że poszkodowany korzystał przez 60 dni z pojazdu zastępczego, tj. od daty jego wynajęcia, do dnia odbioru naprawionego pojazdu. Koszt najmu wyniósł ponad 19 tysięcy złotych. Zakład ubezpieczeń zakwestionował czas naprawy uszkodzonego pojazdu, uznając za zasadną naprawę przez 21 dni, za którą wypłacił odszkodowanie. Bezspornym w sprawie był obiektywny problem uzyskania przez zakład mechaniczny części do naprawy uszkodzonego pojazdu. Sąd I instancji w całości uwzględnił powództwo. Na skutek apelacji firmy ubezpieczeniowej, Sąd II instancji powziął zagadnienie prawne zacytowane wyżej.

Orzecznictwo nie budzi wątpliwości, iż poszkodowanemu należy się zwrot kosztów poniesionych na najem pojazdu zastępczego, o ile były celowe i ekonomicznie uzasadnione. Przyjmuje się, że okres naprawy uszkodzonego pojazdu to nie tylko czas technologicznej naprawy, ale inne obiektywne czynniki wpływające na naprawę tj. dni wolne od pracy, oczekiwanie na przyjęcie do zakładu naprawczego, czas oczekiwania na części. Jeśli zatem naprawa pojazdu przedłuża się z obiektywnych przyczyn, których poszkodowany nie może przezwyciężyć, to wszelką odpowiedzialność ponosi sprawa szkody, czyli ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej. W odmiennym przypadku, np. w sytuacji, gdy poszkodowany bezzasadnie zwleka z odbiorem naprawionego pojazdu, korzystając z pojazdu zastępczego, najem pojazdu zastępczego za czas zwłoki nie będzie celowy i ekonomicznie uzasadniony.

W przypadku komplikacji z uzyskaniem pełnego odszkodowania za najem pojazdu zastępczego, zapraszam do kontaktu.