Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Rozwód

Orzeczenie rozwodu następuje wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania sądowego przed właściwym sądem okręgowym, kiedy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Zupełny rozkład pożycia następuje, gdy ustały więzi: fizyczna, duchowa i materialna. Trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego zachodzi wskutek upływu czasu od zerwania ww. więzi oraz niemożności ich odbudowania.
Rozwód jest niedopuszczalny w wyjątkowych sytuacjach – kiedy wskutek jego orzeczenia miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci, bądź jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci, obligatoryjnie sąd rozstrzyga o:
miejscu pobytu dzieci, alimentach, władzy rodzicielskiej i kontaktach.
Separacja – orzeczenie jej przez sąd następuje w przypadku zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie

– doradztwo prawne, w tym wybór optymalnego rozwiązania w sprawie
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– sporządzanie pozwów o rozwód, separację, reprezentację w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia
– dążenie do ugodowego zakończenia sprawy i optymalizacji kosztów

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw.
Pomimo rozwodu lub separacji rodzice mogą mieć pełną władzę rodzicielską, mieć ją ograniczoną bądź być jej pozbawionym.
Orzeczenia dotyczące władzy rodzicielskiej, jeżeli wymaga tego dobro dziecka mogą ulec zmianie w każdym czasie.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie

– doradztwo prawne, w tym wybór optymalnego rozwiązania w sprawie
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– sporządzanie wniosku do sądu, reprezentację w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia
– dążenie do ugodowego zakończenia sprawy i optymalizacji kosztów

Alimenty

Alimenty to świadczenie pieniężne, których zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie

– doradztwo prawne, w tym wybór optymalnego rozwiązania w sprawie
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– sporządzanie pozwów o alimenty, podwyższenie / obniżenie alimentów, reprezentację w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia
– dążenie do ugodowego zakończenia sprawy

Kontakty z dzieckiem

Orzeczenie rozwodu, bądź ustanie związku partnerskiego w przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci czyni koniecznym uregulowanie kontaktów rodzica, przy którym nie ustalono miejsca zamieszkania dziecka, ze swoim potomkiem. Kontakty przysługują również najbliższym członkom rodziny, np. dziadkom.

Kancelaria w tym zakresie zapewnia:

– doradztwo prawne, w tym wybór optymalnego rozwiązania w sprawie
– sporządzenie wniosków o ustalenie kontaktów, ich zmianę, zagrożenie grzywną za niewykonywanie kontaktów, w tym nakazanie zapłaty
– reprezentację w toku postępowania sądowego do czasu jego prawomocnego zakończenia
– reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym, kiedy osoba zobowiązana do zapłaty grzywny za niewykonywanie orzeczenia w zakresie kontaktów, nie zapłaci dobrowolnie kwoty orzeczonej przez sąd

Podział majątku wspólnego

Podziału majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej. Dorobek małżonków powinien być podzielony równo, przy czym istnieje szereg wyjątków.
Podział majątku wspólnego może być dokonany w drodze zgodnej umowy między stronami.
W przypadku jej braku koniecznym jest postępowanie sądowe.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie:

– doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnego rozwiązania
– sporządzanie zgodnych wniosków o podział majątku wspólnego
– rozliczanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny
– sporządzanie wniosku o podział majątku w przypadku braku zgody małżonków
– reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym do jego prawomocnego zakończenia

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

Małżonków co do zasady łączy ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile nie została ona pomiędzy nimi wyłączona. W wyjątkowych sytuacjach małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową z inną datą. Zgodnie w drodze stosownej umowy, w odmiennym przypadku tylko po przeprowadzeniu postępowania sądowego.

Kancelaria w tym zakresie oferuje:

– doradztwo prawne, w tym wybór optymalnego rozwiązania
– pomoc w kompletowaniu dokumentów
– sporządzenie pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
– reprezentację w postępowaniu sądowym do jego prawomocnego zakończenia

Przewiń do góry