Prawo cywilne

Prawo cywilne

Odszkodowanie / zadośćuczynienie za szkody

Odszkodowanie za szkody majątkowe przysługuje za każdy doznany uszczerbek majątkowy, nie polegający na naruszeniu dóbr osobistych poszkodowanego. Naprawienie szkody obejmuje starty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Następuje ono według wyboru poszkodowanego poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź  zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

Tytułem odszkodowania można dochodzić naprawienia szkody np. za zalanie mienia, pożar mienia, naprawę pojazdu uszkodzonego w wypadku, najem pojazdu zastępczego, koszty holowania oraz inne zdarzenia losowe.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przysługuje w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Świadczenie pieniężne przyznane tytułem zadośćuczynienia stanowi realne złagodzenie doznanych cierpień w sferze fizycznej oraz psychicznej, stanowiąc wyrównanie  doznanego uszczerbku o charakterze niematerialnym.

Wysokość zadośćuczynienia jest zależna od rozmiaru doznanego uszczerbku. Dokonując jego wyceny należy wziąć pod uwagę m. in.  długość leczenia i cierpienia, zaistniałe ograniczenia w życiu codziennym, stopień kalectwa, oszpecenia, poczucie bezradności życiowej.

Stosowne zadośćuczynienie przysługuje wskutek naruszenia dobra osobistego, a polegającego np. na przyznaniu zadośćuczynienia za śmierć najbliższej nam osoby (rodzicom za śmierć dziecka, dziecku za śmierć rodzica, rodzeństwu za śmierć rodzeństwa itp.).

Odszkodowanie w przypadku szkód osobowych przysługuje za wywołane szkodą straty materialne związane m.in. z kosztami leczenia, opieki nad poszkodowanym, dojazdami do placówek, utraconych bądź ograniczonych możliwości zarobkowania. Dochodzenie odszkodowania jest możliwe wyłącznie po udokumentowaniu poniesionych wydatków.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie:

– doradztwo prawne od momentu wystąpienia szkody
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– reprezentację poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym, sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia
– reprezentację poszkodowanych w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych

Zasiedzenie

Zasiedzenie to sposób nabycia własności rzeczy lub nieruchomości poprzez wykonywanie uprawnień właścicielskich, przez osobę niebędącą właścicielem w czasie określonym ustawą.

Podstawowym warunkiem zasiedzenia jest posiadanie samoistne nieruchomości – trzeba ją traktować jak własną np. ogrodzić, uprawiać ziemię, mieszkać w budynku nie płacąc nikomu czynszu, opłacać daniny publiczne. Kolejnym elementem jest upływ czasu 20 lub 30 lat w zależności od tego czy mamy do czynienia z dobrą lub złą wiarą. Nabycie nieruchomości następuje wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie:

– doradztwo prawne
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– sporządzanie wniosków o zasiedzenie, odpowiedzi na wniosek o zasiedzenie
– reprezentację stron w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia

zniesienie współwłasności

Własność poszczególnej rzeczy może przysługiwać kilku osobom. Każdy ze współwłaścicieli może dochodzić zniesienia współwłasności. Jeżeli współwłaściciele są zgodni, zniesienie współwłasności może nastąpić w odpowiednio zawartej umowie pomiędzy nimi, w przypadku jej braku pozostaje wyłącznie droga sądowa.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie:

– doradztwo prawne
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– sporządzanie umów o zniesienie współwłasności
– sporządzanie wniosków o zniesienie współwłasności, z możliwością jednoczesnego działu spadku i podziału majątku wspólnego
– reprezentację w postępowaniu sądowym stron postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia

Dochodzenie nieuregulowanych należności

Odroczony termin płatności za zbywany towar lub świadczoną usługę może skutkować brakiem zapłaty należnego wynagrodzenia.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie

– sporządzanie wezwań do zapłaty
– prowadzenie negocjacji
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– kierowanie powództw o zapłatę i reprezentację w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia
– uzyskiwanie tytułów wykonawczych celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym

Spadki

Nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Powołanie do spadku może nastąpić na podstawie ustawy lub testamentu.

Nabycie spadku może nastąpić na drodze postępowania sądowego bądź poprzez notarialny akt poświadczenia dziedziczenia.

Niejednokrotnie po nabyciu spadku należy dokonać jego podziału pomiędzy spadkobiercami. W przypadku zgodnego stanowiska spadkobierców można tego dokonać stosowną umową bądź złożyć do sądu zgodny wniosek o dział spadku. Jeśli pomiędzy spadkobiercami nie ma porozumienia co do podziału majątku spadkowego pozostaje wyłącznie droga sądowa.

Kancelaria zapewnia w tym zakresie

– doradztwo prawne, w szczególności optymalizację kosztów postępowania sądowego
– wsparcie w kompletowaniu niezbędnych dokumentów
– sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i reprezentację w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia
– sporządzenie pozwów o zachowek, odpowiedzi na pozew i reprezentację w postępowaniu sądowym do czasu jego prawomocnego zakończenia

Przewiń do góry